My Blog

ஒரு மனிதனை யார் கைவிட்டலும்”ஆன்மீகம் ” கைவிடாது – என்ற அழமான ஆன்மீகத்தை வெளிப்படுத்தி மதங்களை கடந்து உலக நாடுகளில் உறுதிப்படுத்தி, அமெரிக்காவில்

"«ü£î¤ì ê£vî¤ó‹" ñŸÁ‹ "Þóˆî¤ùê£vî¤ó" ¶¬øè÷¤™ ð¤.â„.® ð†ì‹ ªðŸÁœ÷£˜.

ò£˜ ¬èõ¤†ì£½‹
Ý¡eè‹ ¬èõ¤ì£¶...!!

"ê˜õñî «ü£î¤ì ñèó¤S"

ó£ü«ò£è‹
Dr.K.ó£‹ Ph.D (USA).