My Blog

Astrology

நீங்கள் எந்த தேதியில் ராசியில், நட்சத்திரத்தில், லக்கினத்தில் பிறந்தவராக இருந்தாலும்…. ஏன்? எந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும்

“ï™ô «ïóº‹ ï¡¬ñò£ù è£ôº‹ ü£îèˆF™ Þ¼Šð¶ êˆFòñ£ù à‡¬ñ”

உங்களுடைய “ஜாதகம்” “கைரேகை” “பிறந்த தேதியை” ஆய்வு செய்து பிரபஞ்சத்தில் உங்களுக்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள “யோக பலன்களையும்” “பாவ புண்ணியங்களை” “பரிகார நன்மைகளையும்” உறுதியாக தெரிந்து கொண்டு “எண் கணித சாஸ்திரம்” “வாஸ்து சாஸ்திரம்” “தெய்வப் பிரசன்ன சாஸ்திரம்” “பரிகார சாஸ்திரம்” “விருட்ஷ சாஸ்திரம்” “மச்ச சாஸ்திரம்”
“மந்த்ர” “யந்திர” “தந்திர சாஸ்திரம்” “சாமுத்ரிக்க சாஸ்திரம்” “பஞ்சபூத சாஸ்திரம்” “பரிகார சாஸ்திரம்” மற்றும் “அஸ்ட்ரோ பயோரித சாஸ்திரம்” விதிகளின் படி “திக்கற்ற யாவரும்” “ஒப்பற்ற பயன் பெற”

“ê˜õñî «ü£î¤ì ñèó¤S” ó£ü«ò£è‹ Dr.K.ó£‹ Ph.D (USA) Üõ˜èœ